Confined Training

เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2020
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน (4 ผู้) ระหว่างวันที่ 3-5มกราคม 2020 เลขทะเบียนที่ อ.๖๒ – ๐๐๑ วุฒิบัตรอบรมตามกฎหมายสามารถใช้ได้ทุกสถานประกอบการ