Business Performance

บริษัท วิทเคม โซลูชั่น จำกัด (WCS) คือบริษัทผู้ให้บริการในด้านการป้องกันและซ่อมแซมพื้นผิวในเชิงวิศวกรรมแบบ “One Stop Service” ที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าตั้งแต่

  • ระบบงานป้องกันการกัดกร่อนและสึกหรอ
  • งานระบบพื้น
  • ระบบงานกันซึม
  • รวมไปถึงการซ่อมบำรุงต่างๆ ได้อย่างครบวงจร

ซึ่ง WCS ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญในการติดตั้งและบริการเป็นอย่างมาก ด้วยความพร้อมทั้งด้าน ศักยภาพของบุคลากร องค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และการสนับสนุนที่ดีจากพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง

ทำให้ WCS สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ จัดหาสินค้า และบริการติดตั้งระบบป้องกันพื้นผิวในเชิงวิศวกรรมได้ตามความต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

เพราะ WCS เรามุ่งมั่นเพื่อสร้างผลงานอันเต็มเปี่ยมไปด้วย

คุณภาพ ทั้งยังยึดมั่นในหลักความปลอดภัย ซื่อสัตย์ จริงใจ รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ

MD message

“เราจะเติบโตไปด้วยกัน…”
เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำด้านระบบการป้องกันพื้นผิวในระดับภูมิภาค
ที่ให้บริการที่มีคุณภาพอย่างเป็นมืออาชีพ

คุณ ช่อทิพย์ ลิปิเวชกุลกิจ -กรรมการผู้จัดการบริษัท

Our professional experience

บริษัท วิทเคม โซลูชั่น จำกัด (WCS)

คุณภาพ

เราทุ่มเทการทำงานในทุกๆ โครงการเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล เราจึงใส่ใจตั้งแต่การคัดสรรวัสดุ การดำเนินงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

ความปลอดภัย

เพราะความปลอดภัยในการดำเนินงานต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง บริษัทจึงมีมาตรการในทำงานอย่างรัดกุมและเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินการ ไปจนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อลูกค้า และทีมงานของเรา

แผนงาน

ก่อนการดำเนินการในทุกโครงการ ทีมงานจะร่วมกันคิด วิเคราะห์ และวางแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ทุกโครงการแล้วเสร็จได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้ข้อกำหนดทั้งในด้าน ความต้องการ ระยะเวลา และงบประมาณให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ

งบประมาณ

WCS พร้อมบริหารและจัดสรรงบประมาณของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราตระหนักดีว่าในทุกการลงทุนย่อมต้องการความคุ้มค่า เราจึงดำเนินการวางแผนให้เหมาะสม ทั้งด้านคุณภาพและราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีศักยภาพ

ความไว้วางใจ

WCS คือบริษัทผู้ให้บริการในด้านการป้องกันพื้นผิวในเชิงวิศวกรรมที่ไม่ได้มีเพียงแต่องค์ความรู้แต่เรายังเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และความพร้อมอย่างรอบด้าน ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันพื้นผิวในเชิงวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศไทยและกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน

Overall

บริษัท วิทเคม โซลูชั่น จำกัด (WCS)

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐาน คุณภาพของสินค้า และบริการด้านระบบพื้นผิวและการเคลือบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำด้านระบบพื้นผิวและการเคลือบอย่างครบวงจรของภูมิภาค

Service area

ด้วยความพร้อมและศักยภาพทั้งในด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี เครื่องจักร ตลอดจนบุคลากร ทำให้วันนี้ WCS สามารถมอบการบริการด้านระบบพื้นผิวทางระบบวิศวกรรมให้แก่ลูกค้าได้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้