News

เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2020 บริษัท วิทเคม โซลูชั่น จำกัด ได้จัดงานสัมนาบริษัท ประจำปี 2020 เนื่องจาก บริษัท วิทเคม โซลูชั่น จำกัด เชื่อว่าความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้งานแต่ละงานประสบความสำเร็จ รวมถึงทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางผู้บริหารจึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดงานสัมมนาประจำปีขึ้น เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์สำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ได้รู้จักกันมากขึ้น และเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพแก่พนักงานทุกคน รวมถึงเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี การทำงานเป็นทีม และการช่วยเหลือเกื้อหนุนกัน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จได้ด้วยดี [ngg src="galleries" ids="6" display="basic_thumbnail" thumbnail_crop="0"]...

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2020 บริษัท วิทเคม โซลูชั่น จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2020 เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ ครบหนึ่งปี อีกทั้งยังถือเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากนั้นทุกคนจึงได้รับประทานอาหารร่วมกัน ขอกุศลผลบุญนี้ จงไปถึงกัลยาณมิตรทั่วทุกทิศทุกสถาน รับบัญกุศลในครั้งนี้ด้วยกัน จงประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน ไม่เจ็บ ไม่จน สุขภาพแข็งแรงโดยทั่วกัน [ngg src="galleries" ids="4" display="basic_thumbnail" thumbnail_crop="0"]...

เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2020 อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน (4 ผู้) ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2020 เลขทะเบียนที่ อ.๖๒ - ๐๐๑ วุฒิบัตรอบรมตามกฎหมายสามารถใช้ได้ทุกสถานประกอบการ [ngg src="galleries" ids="5" display="basic_thumbnail" thumbnail_crop="0"]...

เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2020 อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน (4 ผู้) ระหว่างวันที่ 3-5มกราคม 2020 เลขทะเบียนที่ อ.๖๒ - ๐๐๑ วุฒิบัตรอบรมตามกฎหมายสามารถใช้ได้ทุกสถานประกอบการ [ngg src="galleries" ids="2" display="basic_thumbnail" thumbnail_crop="0"]...

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2019 บริษัท Witchem Solution จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม เดินวิ่ง HONGSA MINI MARATHON (หงสา มินิมาราธอน) ประเภท Mini Marathon 11 km. ในวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานจอดรถส่วนกลาง บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด เมืองหงสา แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว [ngg src="galleries" ids="3" display="basic_thumbnail" thumbnail_crop="0"]...