Company Seminar 2020

เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2020 บริษัท วิทเคม โซลูชั่น จำกัด ได้จัดงานสัมนาบริษัท ประจำปี 2020 เนื่องจาก บริษัท วิทเคม โซลูชั่น จำกัด เชื่อว่าความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้งานแต่ละงานประสบความสำเร็จ รวมถึงทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางผู้บริหารจึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดงานสัมมนาประจำปีขึ้น เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์สำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ได้รู้จักกันมากขึ้น และเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพแก่พนักงานทุกคน รวมถึงเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี การทำงานเป็นทีม และการช่วยเหลือเกื้อหนุนกัน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จได้ด้วยดี