Passive Fire Protection (PFP) for Steel Structure

เป็นการทาสีพิเศษที่มีคุณสมบัติช่วยในการยับยั้งการแพร่ผ่านของความร้อน ลดการลุกไม้บริเวณพื้นผิวของวัสดุที่สามารถติดไฟได้ ป้องกันการเสียหาย และพังทลายของโครงสร้าง สามารถยึดเกาะบนโครงสร้างเหล็กได้ดี เหมาะที่จะใช้งานในโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนบริเวณที่ต้องการป้องกันการลุกไหม้ ทำให้โครงสร้างอาคารมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น