Projects Reference

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา WCS ได้รับโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และดูแลโครงการต่างๆจากหลากหลายภาคส่วน ซึ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของผลงานแห่งความภาคภูมิใจของเรา (WCS)

  • All
  • Coating Inspection Service
  • Concrete Repair System
  • Corrosion and Wear Protection
  • Flooring System
  • Waterproofing System